ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สอบราคาระบบคอมพิวเตอร์
สอบราคาระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียน ท่าแสงวิทยายน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน   6  รายการ 
ประจำปีงบประมาณ 2558

                        ด้วยโรงเรียนท่าแสงวิทยายน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2558  ราคากลาง 188,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                  1 งบประมาณปี 2556

                    1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท

                    1.2 โทรทัศน์สีชนิดจอแบน(LED TV)ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท

                 2. งบประมาณปี 2557

                     2.1. ระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนขนาดกลาง

                            2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู (Movable Computer)

                                    จำนวน 2  เครื่อง ราคา 42,000  บาท

                            2.1.2 โทรทัศน์สีชนิดจอแบน(LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้วจำนวน 2 เครื่องราคา 50,000 บาท

                     2.2 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา

                           2.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู (Movable Computer)

                                   จำนวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท

                           2.2.2 โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV)ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้วจำนวน  1 เครื่องราคา 25,000 บาท

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 537.59 KB