ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบประกันคุณภาพ
ธรรมนูญโรงเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการปี2557
แผนปฏิบัติการปี2558
SARรายงานประจำปี56
SARรายงานประจำปี57
ผลการประเมินภายใน2557
ผลการประเมินสมศ.ปี2555
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ57
วิสัยทัศน์2558
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ระบบประกันคุณภาพ58
แผนไม่รับรองมาตรฐาน
ประมวลภาพการประกันคุณภาพ
สารสนเทศ
ระบบประกันคุณภาพ
E-MEอ่านเขียนได้58
ห้องเรียนDLIT
ผลการพัฒนาคุณภาพ2557
รายงานSAR2557
DLThailand BBL
ติวโอเน็ตป.6/2558
โปรแกรมPHET
ผลสอบNTป.3ปี2558
การอ่านชาญยุทธ59
สสวท.ข้อสอบpisa
ไกลกังวลDLTV14
ข้อมูลดาวเทียมDLTV
ผลสอบภาคเรียนที่2/2556
ฐานจุดเน้นสถานศึกษา
การรับนักเรียนปี 2557
Data Management 57
ระบบนักเรียนรายบุคคล 60
ผลสอบปลายภาคที่1/2556
B-OBEC สิ่งก่อสร้าง 60
E-ME3 2556
E-MES งบ SP2
M-OBEC 2553
ประหยัดพลังงานกาฬสินธุ์
หนังสือเรียนฟรี15ปี
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการเรียนปี 2553
ผลการเรียนปี 2554
ระบบควบคุมภายใน
รายงานก่อสร้างซ่อมแซม
เทศบาลตำบลลำพาน
กรอกข้อมูลงบ 2557
สำนักวิชาการและมาตรฐาน
ครูในศตวรรษที่21
กรอกข้อมูลแท็บเล็ต57
SETพิการเรียนร่วม
ซ่อมแท็บเล็ตชั้น ป.1
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
DLTV On Mobile
TEPE ONLINE
SCHOOL MIS
โรงเรียนสุจริต
สานพลังประชารัฐ
สะเต็มศึกษา
รับส่งหน้งสือราชการ
สื่ออิเลคทรอนิกส์
เรียนอังกฤษ สพฐ.59
ครูอัพเดตดอทคอม
ศูนย์พัฒนานิเทศ
กรอกข้อมูลประชารัฐท่าแสง
ระบบติดตามงบประมาณ2560
ศิลปหัตถกรรมสพป. กส.1
เบิกใบเสร็จรับปีงบ 2560
เวปโรงเรียนประชารัฐ
สอบเอ็นที ป.3 ปี 59
ระบบSVSเสียภาษีออนไลน์
ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ59
คัดกรองนักเรียนยากจนเฟรส2
เวปบันทึกรักของคุณครู
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ประกาศสอบราคาซื้อจ้าง
สอบราคาระบบคอมพิวเตอร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
วิธียกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต้องทำอย่างไร?
ย้ายเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียน
ย้ายเปลี่ยนครูสายผู้สอน
ครูต้องเปลี่ยนการสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถเต็มใจ
ให้เงินเดือนสองขั้นกับครูผู้สอนทุกคน
จ้างครูภายนอกมาช่วยสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทำ MOU ร่วมกัน
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2011
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 845955
Page Views 1061196
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลการประเมินภายใน2557
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 2557
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2557
ระดับปฐมวัย    โรงเรียนท่าแสงวิทยายน  ตำบลลำพาน  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนนักเรียน/ครูที่อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป จำนวนนักเรียน/จำนวนครูทั้งหมด ร้อยละ/ระดับที่ได้ ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 15.07 4 ดีมาก
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย        5 3.53 4 ดีมาก
1.1  มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 35 47 74.47 1 0.74 5 ดีเยี่ยม
1.2   มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 34 47 72.34 1.5 1.09 5 ดีเยี่ยม
1.3   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 32 47 68.09 1.5 1.02 4 ดีมาก
1.4   หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  32 47 68.09 1 0.68 4 ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ       5 3.49 4 ดีมาก
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 38 47 80.85 1 0.81 5 ดีเยี่ยม
2.2  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 29 47 61.70 1 0.62 4 ดีมาก
2.3  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 25 47 53.19 1 0.53 3 ดี
2.4  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 36 47 76.60 2 1.53 5 ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม       5 3.91 4 ดีมาก
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 32 47 68.09 2 1.36 4 ดีมาก
3.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 34 38 89.47 1 0.89 4 ดีมาก
3.3  เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 30 38 78.95 1 0.79 4 ดีมาก
3.4  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 33 38 86.84 1 0.87 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา       5 4.13 4 ดีมาก
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 31 38 81.58 1 0.82 4 ดีมาก
4.2    มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 29 38 76.32 1 0.76 4 ดีมาก
4.3    มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 33 38 86.84 1 0.87 4 ดีมาก
4.4    มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30 38 78.95 1 0.79 4 ดีมาก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.42 KB
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2557
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2557
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    โรงเรียนท่าแสงวิทยายน  ตำบลลำพาน  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนนักเรียน/ครูที่อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป จำนวนนักเรียน/จำนวนครูทั้งหมด ร้อยละ/ระดับที่ได้ ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30 22.74 4 ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5 4.01 4 ดีมาก
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 147 196 75.00 0.5 0.38 4 ดี
1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 170 196 86.73 0.5 0.43 4 ดีมาก
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 160 196 81.63 1 0.82 4 ดีมาก
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 150 196 76.53 1 0.77 3 ดี
1.5  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 155 196 79.08 1 0.79 4 ดีมาก
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 163 196 83.16 1 0.83 4 ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 5 4.32 4 ดีมาก
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 175 196 89.29 2 1.79 4 ดีมาก
2.2  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 181 196 92.35 1 0.92 5 ดีเยี่ยม
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 147 196 75.00 1 0.75 3 ดี
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 169 196 86.22 1 0.86 4 ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5 4.20 4 ดีมาก
3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 165 196 84.18 2 1.68 4 ดีมาก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.38 KB
ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์  อุ่นรักษา นายสมเกียรติ   ภูถมนาค  และคณะครู นักเรียน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
โทร.087-237-2828 E-mail : 
chanid_boon@hotmail.com
www.thasangwittayayon.com