ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบประกันคุณภาพ
ธรรมนูญโรงเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการปี2557
แผนปฏิบัติการปี2558
SARรายงานประจำปี56
SARรายงานประจำปี57
ผลการประเมินภายใน2557
ผลการประเมินสมศ.ปี2555
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ57
วิสัยทัศน์2558
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ระบบประกันคุณภาพ58
แผนไม่รับรองมาตรฐาน
ประมวลภาพการประกันคุณภาพ
สารสนเทศ
ระบบประกันคุณภาพ
E-MEอ่านเขียนได้58
ห้องเรียนDLIT
ผลการพัฒนาคุณภาพ2557
รายงานSAR2557
DLThailand BBL
ติวโอเน็ตป.6/2558
โปรแกรมPHET
ผลสอบNTป.3ปี2558
การอ่านชาญยุทธ59
สสวท.ข้อสอบpisa
ไกลกังวลDLTV14
ข้อมูลดาวเทียมDLTV
ผลสอบภาคเรียนที่2/2556
ฐานจุดเน้นสถานศึกษา
การรับนักเรียนปี 2557
Data Management 57
ระบบนักเรียนรายบุคคล 60
ผลสอบปลายภาคที่1/2556
B-OBEC สิ่งก่อสร้าง 60
E-ME3 2556
E-MES งบ SP2
M-OBEC 2553
ประหยัดพลังงานกาฬสินธุ์
หนังสือเรียนฟรี15ปี
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการเรียนปี 2553
ผลการเรียนปี 2554
ระบบควบคุมภายใน
รายงานก่อสร้างซ่อมแซม
เทศบาลตำบลลำพาน
กรอกข้อมูลงบ 2557
สำนักวิชาการและมาตรฐาน
ครูในศตวรรษที่21
กรอกข้อมูลแท็บเล็ต57
SETพิการเรียนร่วม
ซ่อมแท็บเล็ตชั้น ป.1
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
DLTV On Mobile
TEPE ONLINE
SCHOOL MIS
โรงเรียนสุจริต
สานพลังประชารัฐ
สะเต็มศึกษา
รับส่งหน้งสือราชการ
สื่ออิเลคทรอนิกส์
เรียนอังกฤษ สพฐ.59
ครูอัพเดตดอทคอม
ศูนย์พัฒนานิเทศ
กรอกข้อมูลประชารัฐท่าแสง
ระบบติดตามงบประมาณ2560
ศิลปหัตถกรรมสพป. กส.1
เบิกใบเสร็จรับปีงบ 2560
เวปโรงเรียนประชารัฐ
สอบเอ็นที ป.3 ปี 59
ระบบSVSเสียภาษีออนไลน์
ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ59
คัดกรองนักเรียนยากจนเฟรส2
เวปบันทึกรักของคุณครู
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ประกาศสอบราคาซื้อจ้าง
สอบราคาระบบคอมพิวเตอร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
วิธียกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต้องทำอย่างไร?
ย้ายเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียน
ย้ายเปลี่ยนครูสายผู้สอน
ครูต้องเปลี่ยนการสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถเต็มใจ
ให้เงินเดือนสองขั้นกับครูผู้สอนทุกคน
จ้างครูภายนอกมาช่วยสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทำ MOU ร่วมกัน
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2011
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 845940
Page Views 1061181
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ระบบประกันคุณภาพ
โรงเรียนท่าแสงวิทยายนรับการประเมินภายนอกรอบสาม
เปิดรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา57
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.92 KB
B.แผนภูมิการจัดองค์กร2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.92 KB
C.ข้อมูลบุคลากรนักเรียน2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.71 KB
D.ผลการประเมินภายใน57
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 348.31 KB
ผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 693.92 KB
ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม

ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม

13.1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

                โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรประเมิน  เมื่อวันที่ 22 และ 25 ถึง  26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่

ลำดับที่

ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

1

2

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

ดีมาก

2

1

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

ดี

3

3

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

ดี

4

4

เด็กมีการพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย

ดี

5

5

เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

ดี

6

6

ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ดี

7

7

 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ดี

8

9

 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

ดี

 

 

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี  ได้แก่

ลำดับที่

ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

1

8

ประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายใน

พอใช้

2

10

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

พอใช้

3

11

ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

พอใช้

4

12

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

พอใช้

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 394 KB
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้

·       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา )

น้ำหนัก

คะแนน

คะแนน          ที่ได้

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

   1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

10.00

8.43

ดี

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.00

9.25

ดีมาก

  3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

8.78

ดี

  4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

10.00

8.50

ดี

  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

14.34

ดี

  6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.00

6.00

พอใช้

  7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

5.00

4.30

ดี

  8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

5.00

3.41

พอใช้

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

 

 

  9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์

    ของการจัดตั้งสถานศึกษา

5.00

4.00

ดี

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

      สถานศึกษา

5.00

4.00

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

11. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน

      และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

5.00

4.00

ดี

คะแนนรวม

100.00

80.01

ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

              l  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                                                R  ไช่             0  ไม่ใช่
              
l  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้                                          R  ไช่             0  ไม่ใช่

              l  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน                               R  ไช่             0  ไม่ใช่

 

                     สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม

                     R สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                               0 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 394 KB
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

13. ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม

13.1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

                โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรประเมิน  เมื่อวันที่ 22 และ 25 ถึง  26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่

ลำดับที่

ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

1

2

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

ดีมาก

2

1

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

ดี

3

3

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

ดี

4

4

เด็กมีการพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย

ดี

5

5

เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

ดี

6

6

ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ดี

7

7

 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ดี

8

9

 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

ดี

 

 

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี  ได้แก่

ลำดับที่

ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

1

8

ประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายใน

พอใช้

2

10

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

พอใช้

3

11

ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

พอใช้

4

12

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

พอใช้

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้

·       การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

น้ำหนัก

คะแนน

คะแนน          ที่ได้

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

5.00

4.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

5.00

4.50

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

5.00

4.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 4  เด็กมีการพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย

10.00

8.50

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

10.00

8.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 6   ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

35.00

27.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

15.00

11.50

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายใน

5.00

3.38

พอใช้

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

2.50

2.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

2.50

ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์  อุ่นรักษา นายสมเกียรติ   ภูถมนาค  และคณะครู นักเรียน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
โทร.087-237-2828 E-mail : 
chanid_boon@hotmail.com
www.thasangwittayayon.com