ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบประกันคุณภาพ
ธรรมนูญโรงเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการปี2557
แผนปฏิบัติการปี2558
SARรายงานประจำปี56
SARรายงานประจำปี57
ผลการประเมินภายใน2557
ผลการประเมินสมศ.ปี2555
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ57
วิสัยทัศน์2558
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ระบบประกันคุณภาพ58
แผนไม่รับรองมาตรฐาน
ประมวลภาพการประกันคุณภาพ
สารสนเทศ
ระบบประกันคุณภาพ
E-MEอ่านเขียนได้58
ห้องเรียนDLIT
ผลการพัฒนาคุณภาพ2557
รายงานSAR2557
DLThailand BBL
ติวโอเน็ตป.6/2558
โปรแกรมPHET
ผลสอบNTป.3ปี2558
การอ่านชาญยุทธ59
สสวท.ข้อสอบpisa
ไกลกังวลDLTV14
ข้อมูลดาวเทียมDLTV
ผลสอบภาคเรียนที่2/2556
ฐานจุดเน้นสถานศึกษา
การรับนักเรียนปี 2557
Data Management 57
ระบบนักเรียนรายบุคคล 60
ผลสอบปลายภาคที่1/2556
B-OBEC สิ่งก่อสร้าง 60
E-ME3 2556
E-MES งบ SP2
M-OBEC 2553
ประหยัดพลังงานกาฬสินธุ์
หนังสือเรียนฟรี15ปี
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการเรียนปี 2553
ผลการเรียนปี 2554
ระบบควบคุมภายใน
รายงานก่อสร้างซ่อมแซม
เทศบาลตำบลลำพาน
กรอกข้อมูลงบ 2557
สำนักวิชาการและมาตรฐาน
ครูในศตวรรษที่21
กรอกข้อมูลแท็บเล็ต57
SETพิการเรียนร่วม
ซ่อมแท็บเล็ตชั้น ป.1
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
DLTV On Mobile
TEPE ONLINE
SCHOOL MIS
โรงเรียนสุจริต
สานพลังประชารัฐ
สะเต็มศึกษา
รับส่งหน้งสือราชการ
สื่ออิเลคทรอนิกส์
เรียนอังกฤษ สพฐ.59
ครูอัพเดตดอทคอม
ศูนย์พัฒนานิเทศ
กรอกข้อมูลประชารัฐท่าแสง
ระบบติดตามงบประมาณ2560
ศิลปหัตถกรรมสพป. กส.1
เบิกใบเสร็จรับปีงบ 2560
เวปโรงเรียนประชารัฐ
สอบเอ็นที ป.3 ปี 59
ระบบSVSเสียภาษีออนไลน์
ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ59
คัดกรองนักเรียนยากจนเฟรส2
เวปบันทึกรักของคุณครู
ระบบอนุมัติการอบรม
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ประกาศสอบราคาซื้อจ้าง
สอบราคาระบบคอมพิวเตอร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
วิธียกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต้องทำอย่างไร?
ย้ายเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียน
ย้ายเปลี่ยนครูสายผู้สอน
ครูต้องเปลี่ยนการสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถเต็มใจ
ให้เงินเดือนสองขั้นกับครูผู้สอนทุกคน
จ้างครูภายนอกมาช่วยสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทำ MOU ร่วมกัน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2011
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 855958
Page Views 1072726
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

คำขวัญโรงเรียน

รักโรงเรียนเหมือนบ้าน   รักงานเหมือนชีวิต   รักศิษย์เหมือนลูกหลาน สอนดีมีระเบียบ  
เพียบคุณธรรมนำสังคม   หน้านอกบอกความงาม   หน้าในบอกความดี  หน้าที่บอกความสามารถ  
โรงเรียนสวยสะอาดตาและร่มรื่น   เด็กสดชื่นแต่งกายดีมีอาหาร   ครูมีเกียรติในวิชาชีพมุ่งทำงาน  
วินัยดีคือพื้นฐานการสร้างคน

ปรัชญาโรงเรียน

 

วิชาการเลิศล้ำ  นำสามัคคี  มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

เพิ่มระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  สอนเต็มเวลา
เต็มหลักสูตร เต็มใจ เน้นการอ่านออกเขียนได้  ลูกเสือเนตรนารี  วิถีพุทธ  ภาษาอังกฤษสู่อาเซี่ยน  โครงงานนักเรียน รักการอ่าน ห้องเรียนคุณภาพ เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ  มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชน พัฒนา

พันธกิจ

                   1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้และรู้จักคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

                   2. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียน

                   3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรม ในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ชุมชน

                   4. จัดระบบการบริหาร การประกันคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

                   5. สนับสนุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างวินัย

เชิงบวก การเยี่ยมบ้าน

                   6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์สร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน ครูปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ใช้อินเทอร์เน็ตบูรณาการ

 

 

เป้าหมายของโรงเรียน                   

 “ วิชาการก้าวไกล   พลานามัยเลิศล้ำ   ศรัทธานำชุมชน   เปี่ยมล้นคุณธรรม   เป็นผู้นำการทำงาน    เชี่ยวชาญ-เทคโนโลยี   ทำงานเป็นระบบ   เน้นการมีส่วนร่วม   ทุกคนพึงพอใจ   เป้าหมายคือ นักเรียนมีคุณภาพ   มีความรู้คู่คุณธรรม  เพื่อสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน   

            โรงเรียนท่าแสงวิทยายน  ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษา  ซึ่งคาดหวังให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูและชุมชน  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญาของโรงเรียน  ดังนี้

            1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3 %  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

            2.  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  มีสุขภาพ พลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง  ตามเกณฑ์มาตรฐาน

            3.  นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

            4.  นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข

            5.  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน  ได้รับการพัฒนาตน/พัฒนางานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

            6. โรงเรียนรับความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  สถาบันทางศาสนา  เครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            7. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากร สื่อเทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้

            8. โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม  เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการอ่านและการเขียนโดยการใช้การบูรณาการโครงสร้างSEATกับห้องสมุดมีชีวิต

S :นักเรียน    E : สภาพสิ่งแวดล้อม    A : กิจกรรม    T : เครื่องมือ

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“การปลูกผักชะอม เพื่อเพิ่มรายได้และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.5 KB
ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์  อุ่นรักษา นายสมเกียรติ   ภูถมนาค  และคณะครู นักเรียน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
โทร.087-237-2828 E-mail : 
chanid_boon@hotmail.com
www.thasangwittayayon.com