ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินภายใน2560
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 2557
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2557
ระดับปฐมวัย    โรงเรียนท่าแสงวิทยายน  ตำบลลำพาน  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนนักเรียน/ครูที่อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป จำนวนนักเรียน/จำนวนครูทั้งหมด ร้อยละ/ระดับที่ได้ ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 15.07 4 ดีมาก
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย        5 3.53 4 ดีมาก
1.1  มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 35 47 74.47 1 0.74 5 ดีเยี่ยม
1.2   มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 34 47 72.34 1.5 1.09 5 ดีเยี่ยม
1.3   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 32 47 68.09 1.5 1.02 4 ดีมาก
1.4   หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  32 47 68.09 1 0.68 4 ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ       5 3.49 4 ดีมาก
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 38 47 80.85 1 0.81 5 ดีเยี่ยม
2.2  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 29 47 61.70 1 0.62 4 ดีมาก
2.3  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 25 47 53.19 1 0.53 3 ดี
2.4  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 36 47 76.60 2 1.53 5 ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม       5 3.91 4 ดีมาก
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 32 47 68.09 2 1.36 4 ดีมาก
3.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 34 38 89.47 1 0.89 4 ดีมาก
3.3  เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 30 38 78.95 1 0.79 4 ดีมาก
3.4  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 33 38 86.84 1 0.87 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา       5 4.13 4 ดีมาก
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 31 38 81.58 1 0.82 4 ดีมาก
4.2    มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 29 38 76.32 1 0.76 4 ดีมาก
4.3    มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 33 38 86.84 1 0.87 4 ดีมาก
4.4    มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30 38 78.95 1 0.79 4 ดีมาก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.42 KB
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2557
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2557
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    โรงเรียนท่าแสงวิทยายน  ตำบลลำพาน  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนนักเรียน/ครูที่อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป จำนวนนักเรียน/จำนวนครูทั้งหมด ร้อยละ/ระดับที่ได้ ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30 22.74 4 ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5 4.01 4 ดีมาก
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 147 196 75.00 0.5 0.38 4 ดี
1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 170 196 86.73 0.5 0.43 4 ดีมาก
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 160 196 81.63 1 0.82 4 ดีมาก
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 150 196 76.53 1 0.77 3 ดี
1.5  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 155 196 79.08 1 0.79 4 ดีมาก
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 163 196 83.16 1 0.83 4 ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 5 4.32 4 ดีมาก
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 175 196 89.29 2 1.79 4 ดีมาก
2.2  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 181 196 92.35 1 0.92 5 ดีเยี่ยม
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 147 196 75.00 1 0.75 3 ดี
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 169 196 86.22 1 0.86 4 ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5 4.20 4 ดีมาก
3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 165 196 84.18 2 1.68 4 ดีมาก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.38 KB