ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบประกันคุณภาพ60
องค์ประกอบที่ 1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 3 ระบบบริหารและสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 4 ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
องค์ประกอบที่ 5 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 6 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปี SAR
องค์ประกอบที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
คู่มือเกณฑ์การให้คะแนนการติดตามระบบประกันคุณภาพ

เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

โรงเรียน ท่าแสงวิทยายน

องค์ประกอบที่ 1  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ

สภาพการดำเนินงานที่มุ่งหวัง

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

แหล่งข้อมูล

1.1  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้

1. มีการศึกษา  มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน 

2. วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน 

3.  กำหนดผู้รับผิดชอบ

4.  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ

5. มีขั้นตอนกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน

ระดับ 5

ดำเนินการครบ 5 ข้อ

ระดับ 4

ดำเนินการ 4 ข้อ

  ระดับ 3

ดำเนินการ ข้อ

ระดับ 2

ดำเนินการ 2 ข้อ

ระดับ 1

ดำเนินการ 1 ข้อ

คำสั่งโรงเรียน

หนังสือเชิญประชุม

บันทึกการประชุม

สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้อง

อื่น ๆ ระบุ...............

1.2  พิจารณาสาระสำคัญที่จะกำหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อน  อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

1.  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้ 

2.  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดเน้น จุดเด่น

3.  สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

4.  ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

5.  ได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด

ระดับ 5

ดำเนินการครบ 5 ข้อ

ระดับ 4

ดำเนินการ 4 ข้อ

  ระดับ 3

ดำเนินการ ข้อ

ระดับ 2

ดำเนินการ 2 ข้อ

ระดับ 1

ดำเนินการ 1 ข้อ

 

ประกาศโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

อื่น ๆ ระบุ...............

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.98 KB