ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียนDLTVโควิด19
สรุปผลการเรียน dltv 18-22พ.ค.2563
แบบบันทึกการเข้าเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนและโรงเรียนเรียนรวมในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สรุปผลการเรียน dltv 25-29 พ.ค.2563
แบบบันทึกการเข้าเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนและโรงเรียนเรียนรวมในระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.23 KB
สรุปผลการเรียน dltv 1-5 มิ.ย.2563
แบบบันทึกการเข้าเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนและโรงเรียนเรียนรวมในระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.35 KB
สรุปผลการเรียน dltv 15-19 มิ.ย.2563
แบบบันทึกการเข้าเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนและโรงเรียนเรียนรวมในระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563