ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการเรียนปี 2553
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ม.3 ปี 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.27 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6 ปี 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.55 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.3 ปี 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.87 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.2 ปี 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.29 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.5 ปี 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.06 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.2 ปี 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.21 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.1 ปี 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.46 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.4 ปี 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.16 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.1 ปี 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.89 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นอนุบาล 1 ปี 2554
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอนุบาล 2 ปี 2554