ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

บทที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

 

1.   ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนท่าแสงวิทยายน ตั้งอยู่เลขที่  -   ถนน  -   ตำบล  ลำพาน  อำเภอ  เมืองกาฬสินธุ์  จังหวัด กาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  46000 โทรศัพท์  043-122-577  , 087-2372-828  โทรสาร  -   e-mail : chanid_boon@hotmail.com , mrchanid1308@gmail.com  เวปไซต์โรงเรียนท่าแสงวิทยายน : http://www.thasangwittayayon.com  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาฬสินธุ์ เขต 1

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3   เนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 67  ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ  6  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าอุดม,   หมู่ 5 บ้านวังยูง,  หมู่ 6 บ้านโนนแพง , หมู่ 7 บ้านท่าแสงหมู่ 11 บ้านหนองทุ่ม  และหมู่ 15 บ้านโนนยาง  ตำบลลำพาน   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติประวัติ โดยย่อ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

                     โรงเรียนนี้ตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  14  เมษายน  2457  โดยหลวงศรีวัฒนาวงศ์   นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นคนตั้ง  โดยอาศัยความร่วมมือด้านต่างๆ จากชาวบ้านที่เด็กในปกครองมาเข้าเรียนในโรงเรียน  การจัดการเรียนการสอนได้ดำเนินการตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ   ขณะนั้นเปิดสอน   5  วิชาคือ   เลขคณิต  อ่าน   คัด   เขียนและแต่งจดหมาย เปิดสอนชั้น ป.1 - ป.3

                      การเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน  มีครู 1  คน คือหลวงธรรมศาสตร์     ต่อมาได้แต่งตั้งให้นายพรม   พินิจการ  มาเป็นครูและเป็นครูใหญ่คนแรกด้วย เมื่อมีการประกาศ ใช้ พ.ร.บ.การประถมศึกษา  จึงมีนักเรียนมากขึ้นและได้แต่งตั้งนายแก้ว   โชติญาโณ  มาเป็นครูน้อย

                     เมื่อวันที่  24   สิงหาคม   2468  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลเหนือ 4 บ้านท่าสีดา ต่อมาหลวงสารนิคม  นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  เห็นว่าตำบลนี้มีหลายหมู่บ้าน และต้องการเห็นเด็กได้เรียนทั่วถึง  จึงจัดตั้งโรงเรียนท่าแสงขึ้นที่กุดไฮ  เป็นศาลาเอกเทศ เป็นศูนย์กลาง  หมู่บ้านดงเมือง  ท่าสีดา  ท่าแสง โนนแพง 
กุดอ้อ เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนประชาบาลตำบลเหนือ 4  บ้านโคกคอน ”  และมีครูเพิ่มอีก 1 คน คือ น.ส.แต้ม 
บุญเลิศ

                    วันที่  16  มิถุนายน  2477  ได้แยกโรงเรียนที่กุดไฮ   มาอยู่ศาลาวัดบ้านท่าสีดาอีกแห่งหนึ่ง  และย้ายไปตั้งที่บ้านฝายแตกอีกแห่ง  ส่วนที่แยกมาตั้งที่บ้านท่าแสงนั้น  พอถึงวันที่  1  กันยายน  2477  ทางราชการได้แยกอีกแห่งที่ ศาลาวัดบ้านท่าสีดา  โดยให้นายพรม  พินิจการ  เป็นครูใหญ่  นายแก้ว  โชติญาโณ  และนายเที่ยง 

ถิตย์ประเสริฐ  เป็นครูน้อย

                     วันที่  6  กันยายน  2482  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ   600  บาท มาปลูกสร้างอาคาร และ
ราษฏรสมทบ จัดสร้างอาคารแบบ ป.1,  1  ชั้น  5  ห้องเรียน  สร้างเสร็จ เมื่อวันที่  19  กรกฏาคม  2483   มีหลวงอนุกูลเพชรเกษตร นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  และขุนอัมภานนท์ศึกษากร  ศึกษาธิการอำเภอ   และนายทองพูน 
ทองสาร  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าแสงได้ทำพิธีเปิด


                      ในปี 2512 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ชั้น ป.5 ป.7  ในปี 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ

ใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521  แทนหลักสูตร  2503  เป็นการศึกษาภาคบังคับเรียนถึงชั้น ป.6

                      ในปี 2538  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 3  และได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                      ในปีการศึกษา  2551  จำนวนข้าราชการครูทั้งสิ้น  24  คน  ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน  2  คน

                      ในปีการศึกษา  2552  จำนวนข้าราชการครูทั้งสิ้น   23  คน   ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน   2  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ   1 คน  คือนายเสมอ   รัตนวิไชย 

                      ในวันที่  1  ตุลาคม  2552  นายเมธา  ศิลารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

                      ในปีการศึกษา  2553  จำนวนข้าราชการครูทั้งสิ้น   23  คน   ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน   2  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ   1 คน  คือนายเสมอ   รัตนวิไชย  และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน  คือ                          น.ส. พรรณิภา   ฉายละออ    ปัจจุบันมี  นายนิวัฒน์  แพงจันทร์ศรี  เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน  พร้อมทั้งในวันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2553   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้แต่งตั้ง
นายชนิด    บุญชูศร  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน คนปัจจุบัน

                      ในปีการศึกษา  2554  จำนวนข้าราชการครูทั้งสิ้น   19  คน   ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน   2  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ   1 คน  คือนางศุภนุช  กาบสร้อย  และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน  คือ                          น.ส. พรรณิภา  ฉายละออ   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครู นายสุพเมธ   พลเสน ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  และ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 มีข้าราชการครูออกจากราชการก่อนกำหนด
1 คน คือ  นางคมคาย   พิมพะนิตย์   

                        ในปีการศึกษา  2555  จำนวนข้าราชการครูทั้งสิ้น   17  คน   ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน   2  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ   1 คน  คือนางศุภนุช  กาบสร้อย  และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 มีข้าราชการครูออกจากราชการก่อนกำหนด 1 คน คือ  นายนิวัฒน์  แพงจันทร์ศรี 
รองผู้นวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   พร้อมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต
1
ได้แต่งตั้งข้าราชการครู  นางสุพรพรรณ  สีหาบัว มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   

                        ในปีการศึกษา  2556  จำนวนข้าราชการครูทั้งสิ้น   17  คน   ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน   2  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ   1 คน  คือ นางณฐมน  ญาณสาร  และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้มีคำสั่งย้าย นางเจียมจันทร์ ทองแสน ไปดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียน วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 มีพนักงานบริการเกษียณอายุราชการ 1 คน คือ นายดำรง  จุฑะแสง ในเดือน เมษายน  2557 มีการย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ธุรการ จาก นางณฐมน  ญาณสาร เป็น นางกนกวรรณ  อะระหันตา