ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                   1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้และรู้จักคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

                   2. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียน

                   3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรม ในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ชุมชน

                   4. จัดระบบการบริหาร การประกันคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

                   5. สนับสนุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างวินัย

เชิงบวก การเยี่ยมบ้าน

                   6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์สร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน ครูปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ใช้อินเทอร์เน็ตบูรณาการ

 

 

เป้าหมายของโรงเรียน                   

 “ วิชาการก้าวไกล   พลานามัยเลิศล้ำ   ศรัทธานำชุมชน   เปี่ยมล้นคุณธรรม   เป็นผู้นำการทำงาน    เชี่ยวชาญ-เทคโนโลยี   ทำงานเป็นระบบ   เน้นการมีส่วนร่วม   ทุกคนพึงพอใจ   เป้าหมายคือ นักเรียนมีคุณภาพ   มีความรู้คู่คุณธรรม  เพื่อสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน   

            โรงเรียนท่าแสงวิทยายน  ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษา  ซึ่งคาดหวังให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูและชุมชน  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญาของโรงเรียน  ดังนี้

            1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3 %  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

            2.  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  มีสุขภาพ พลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง  ตามเกณฑ์มาตรฐาน

            3.  นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

            4.  นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข

            5.  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน  ได้รับการพัฒนาตน/พัฒนางานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

            6. โรงเรียนรับความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  สถาบันทางศาสนา  เครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            7. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากร สื่อเทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้

            8. โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม  เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.5 KB