ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

8.  โครงสร้างหลักสูตร

      โรงเรียนท่าแสงวิทยายน   เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.. 2551  และ

ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อปีการศึกษา  2555  โดยได้กำหนดโครงสร้าง เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้

โครงสร้างเวลาเรียน   ระดับประถมศึกษา         

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

— กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

o ประวัติศาสตร์

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม       

 

 

 

 

 

 

o หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม                                  

(๘๐)

(๘๐)

(๘๐)

(๘๐)

(๘๐)

(๘๐)

o เศรษฐศาสตร์

 

 

 

 

 

 

o ภูมิศาสตร์

 

 

 

 

 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ศิลปะ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 885.5 KB