ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชนิด บุญชูศร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมเกียรติ ภูถมนาค
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอภิรักษ์ อุ่นรักษา
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน