ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชนิด บุญชูศร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมเกียรติ ภูถมนาค
รักษาราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอภิรักษ์ อุ่นรักษา
รักษาราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน