ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศโรงเรียนท่าแสงวิทยายน
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

                    ด้วยโรงเรียนท่าแสงวิทยายน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง   พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โรงเรียนท่าแสงวิทยายนได้รับจัดสรรอัตราจ้าง  พี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน  1  อัตรา  โดยการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  รายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง
1.1  ชื่อตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ      จำนวน  1  อัตรา
1.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
      ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการและสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม  ให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการและช่วยเหลือครู     ในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาเด็กพิการตามคำแนะนำของครูประจำการ  รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ  ภายใต้การกำกับ  แนะนำ  ตรวจสอบของครูและผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ
  1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และ
เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับครูในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการภายใต้การควบคุมกำกับ  ตรวจสอบของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้         
                              1.3.1  ให้บริการช่วยเหลือ  ดูแลเด็กพิการ  จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์  สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กพิการตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
                                      1.3.2  ปฏิบัติหน้าที่  ดูแล  ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร เช่น การนำนักเรียนไปห้องน้ำ  ช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร  การเข้าร่วมกิจกรรม  เป็นต้น
                               1.3.3  บันทึกข้อมูล  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู
                               1.3.4  ประสานการทำงานร่วมกับครู  ผู้บริหาร  ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
                               1.3.5  ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต  ดูแล  บำรุงรักษา  อุปกรณ์  สื่อ  เครื่องใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ
                               1.3.6  ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ  เช่น  กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  กิจกรรมไหว้ครู  หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
                               1.3.7  ให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ  เช่น  การทำการบ้าน การเรียน  การซ่อมเสริมทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน
                               1.3.8  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ
                        1.4  การได้รับเงินเดือน
                               1.4.1  ให้ได้รับเงินเดือนเป็น  ค่าจ้าง  9,000  บาท/เดือน
                               1.4.2  สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว     พ.ศ.2547
                               1.4.3  ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  แต่ไม่เกิน  1  ปีงบประมาณ
 
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
    2.1  คุณสมบัติทั่วไป
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
          (1) วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
          (๒) มีสัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย
          (3) มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60 ปีบริบูรณ์
                    (4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
          (5) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ  จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
    2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ   รักงานบริการ  และสามารถดูแลเด็กพิการได้
          (2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 
3. การรับสมัคร
    3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

 
                     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร  สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย   ตนเองได้ที่ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน หรือสมัครออนไลน์ ที่ลิ้งค์ดังนี้ https://forms.gle/eUy6tgRpwLkFQATX9
ระหว่างวันที่  5  พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่  8  พฤษภาคม  2563

 
เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
 
              3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                   (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1.5 x 2  นิ้ว        ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  2  รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
                   (2) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร          จำนวน  1  ฉบับ
                   (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
                   (4) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ 
                             (5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้นพร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
                             หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย ให้ส่งเอกสารทางอีเมล์ mrchanid1308@gmail.com ช่วงโควิด19 เป็น File นามสกุล JPG , PDF 
 
                   4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  9  พฤษภาคม  2563            
ณ  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน หรือทางเวปไซต์ www.thasangwittayayon.com หรือทาง Facebook : https://www.facebook.com/thasang.wittayayon.14  หรือ ทาง Line : 0872372828
 
                   5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
                       ทำการสอบคัดเลือกข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 
                   6. วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก
                       ดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  12  พฤษภาคม  2563  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนท่าแสงวิทยายน
                   7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
                       โรงเรียนท่าแสงวิทยายน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน  ภายในวันที่  13  พฤษภาคม  2563  ณ โรงเรียนท่าแสงวิทยาน หรือ www.thasangwittayayon.com หรือทาง Facebook : https://www.facebook.com/thasang.wittayayon.14  หรือ ทาง Line : 0872372828
 
                   8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
                       8.1  ผู้ผ่านการประเมินลำดับที่  1  จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ได้รับการอนุมัติแจ้งยอดจัดสรรเงินงบประมาณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  ด้วยการโทรศัพท์ประสานงาน โทร.0872372828  ตั้งแต่เวลา  09.00  น. – 12.00 น.  ณ  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน  และจัดส่งสำเนาเอกสารประกอบการจัดจ้างไปกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  โดยสัญญาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  ไม่เกิน  1  ปีงบประมาณ  โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณปีต่อปี
                       8.2  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน     การสอบคัดเลือก  เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมครั้งแรก  และให้มารายงานตัว  ตามวันเวลาที่กำหนดในหนังสือเรียกให้มารายงานตัว       
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ  และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
                       8.3  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ต้องมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง  ลูกจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
                       8.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
 
                   9.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่น    
จะคัดค้านไม่ได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ

 
                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2563
 
                                                                                       
                                                               (นายชนิด  บุญชูศร)
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
***************************
การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
- ประกาศรับสมัคร วันที่  5  พฤษภาคม  2563
- รับสมัคร (ในวัน เวลาราชการ) ระหว่างวันที่  5 – 8  พฤษภาคม  2563
- ดำเนินการคัดเลือก
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
วันที่ 12  พฤษภาคม  2563
ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป
- ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  13  พฤษภาคม  2563
- รายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติเงินงวดจาก  สพฐ. แล้วเท่านั้น
 
หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัคร  และความเหมาะสม

qr-code ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,22:01   อ่าน 148 ครั้ง