ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนิศาชล ฉายสถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางอนิสา ศรทฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1