ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนิศาชล ฉายสถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุพรพรรณ สีหาบัว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0