ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายชัยธัช ชัยชวาลทัศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2