ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

นายสัญญา ภูสง่า
ช่างไฟฟ้า 3

นางณัฐญดา ศรีชะตา
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวนิรามัย ปัตลา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางรัศมี ญาณศรี
แม่ครัว