ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

นายสัญญา ภูสง่า
ช่างไฟฟ้า 3

นางณัฐญดา ศรีชะตา
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวปาริชาติ ภารวิจิตร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางรัศมี ญาณศรี
แม่ครัว

นางสวาท ภูคงสด
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายเคน ไผ่พุทธ
ช่างครุภัณฑ์ไฟฟ้า 4