ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

นายสัญญา ภูสง่า
ช่างไฟฟ้า 2

นางกนกวรรณ อระหันตา
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวดาวฤกษ์ วรรณอำไพ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางรัศมี ญาณศรี
แม่ครัว