ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารกลุ่มงาน

นายชนิด บุญชูศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน

นางกุสุมา ญาณกาย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่มงาน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายอภิรักษ์ อุ่นรักษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่มงาน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุพรพรรณ สีหาบัว
กลุ่มบริหารงานแผนงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่มงาน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นายชาติชัย ฉายมงคล
กลุ่มบริหารงานบุคลากร
หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่มงาน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3