ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารกลุ่มงาน

นายชนิด บุญชูศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน

นางอุษา ลำลอง
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกุสุมา ญาณกาย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายอภิรักษ์ อุ่นรักษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสมเกียรติ ภูถมนาค
กลุ่มบริหารงานแผนงบประมาณ