ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารกลุ่มงาน

นายชนิด บุญชูศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน

นางกุสุมา ญาณกาย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายอภิรักษ์ อุ่นรักษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสมเกียรติ ภูถมนาค
กลุ่มบริหารงานแผนงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายชาติชัย ฉายมงคล
กลุ่มบริหารงานบุคลากร