ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุษา ลำลอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเพ็ญศิริ การพรุ่ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางอรดี ฉายวิไชย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0