ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพ็ญศิริ การพรุ่ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน

นางอรดี ฉายวิไชย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0