ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางแสงทอง เทพบาท
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางเพ็ญศิริ การพรุ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางอรดี ฉายวิไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางธัญพร ชัยชวาลทัศ
ครูชำนาญการพิเศษ