ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิศาชล ฉายสถิตย์
เจ้าหน้าที่การเงิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1