ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกุสุมา ญาณกาย
เจ้าหน้าที่การบัญชี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายอนุชา จูมทอง
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสายเบ็ญจ์ นันสะอาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1