ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกุสุมา ญาณกาย
เจ้าหน้าที่การบัญชี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอนุชา จูมทอง
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0