ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิรักษ์ อุ่นรักษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4