ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมเกียรติ ภูถมนาค
หัวหน้ากลุ่มแผนงบประมาณ

นายชาติชัย ฉายมงคล
หัวหน้างานทะเบียนและวัดประเมินผล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0