ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอนุชา จูมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายชาติชัย ฉายมงคล
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3