ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคำม้าง ภูแต้มนิล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ แสงจำปา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพงษ์ ธารเจือ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายจงมีชัย ภารสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายรพี ฉายละออ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ญานศรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายชนิด บุญชูศร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน
เบอร์โทร : 0872372828
อีเมล์ : chanid_boon@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา อุ่นฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.สมคิด นันทสมบูรณ์
ตำแหน่ง : นายกเทศบาลตำบลลำพาน
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน ฉายรื่น
ตำแหน่ง : ศิษย์เก่าโรงเรียนท่าแสงวิทยายน